ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการเผ่าไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊วจากขยะ RDF-5

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเผ่าไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊วจากขยะ RDF-5
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study on Burning Race and Production of Gamma Waste from RDF-5
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

RDF-5, เชื้อเพลิงขยะที่ผ่าน, พลังงานทดแทน

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-06-04 13:48:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -