ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากเปลือกมังคุด 2

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-06-04 14:55:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -