ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

รูปแบบการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-11 04:14:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -