ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Participatory Integration in Community-Based Land Management in Huay Mui, Pineapple District, Uttaradit Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ครรชิต พิระภาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

ภูมิชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยเพื่อการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โครงการวิจัยระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศรายแปลงเพื่อลดความเสียเปรียบในกลไกตลาดทุเรียนพันธุ์หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์พลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพกับการจัดการทรัพยากรของชุมชนป่าต้นน้ำห้วยฝางใหญ่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์การบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการที่ดินโดยชุมชนพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ้น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์การบรูณาการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำห้วยขุนฝางโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน จังหวัดอุตรดิตถ์
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2561-07-12 04:59:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -