ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในขณะลุกขึ้นยืนโดยเพ่งความสนใจที่ภายนอกกับเพ่งความสนใจที่ภายในในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:งบประมาณแผ่นดิน
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อในขณะลุกขึ้นยืนโดยเพ่งความสนใจที่ภายนอกกับเพ่งความสนใจที่ภายในในผู้ใหญ่ตอนต้นและผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Comparison of EMG-Features during Sit-to-Stand using External Focus and Internal Focus in Healthy Young and Older Adults
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-07 04:06:56

แก้ไขล่าสุดโดย : -