ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้ ม.นเรศวร
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Silica Pellets Adsorbent from Agricultural Wastes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ดวงดาว จันทร์เนย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การสังเคราะห์วัสดุนาโนคอมโพสิตซีเรียมไดออกไซด์และแคดเมียมซัลไฟด์เพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงวิสิเบิลการสังเคราะห์ฟิล์มบางซีเรียมไดออกไซด์ที่มีการเจือด้วยไอออนของโลหะทรานซิชั่น เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงการพัฒนาวัสดุดูดซับเม็ดซิลิกาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุผสมระหว่างบิสมัทวานาเดตและซิลิกอนไดออกไซด์ ทีมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับและใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงการประยุกต์ใช้คาร์บอนกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากชานอ้อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเรียมไดออกไซด์
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2561-08-08 10:19:14

แก้ไขล่าสุดโดย : -