ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการหน่วยสร้างเสริมศักยภาพของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย : ภาคใต้

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : โสเพ็ญ ชูนวล
ชื่อนักวิจัยร่วม : อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
ชื่อนักวิจัยร่วม : อรวรรณ หนูแก้ว
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-08-09 21:39:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -