ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : แหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Sourecs of hyperfibrinogenemia in colorectal cancer patients and cellular signaling mechanisms used by colon cancer cells in an activation of fibrinogen expression by human hepatocytes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.นพ สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบนิวคลีโอไทด์เดี่ยวบนยีน ADD3 และ MUC6 กับโรคท่อน้ำดีตีบแต่กำเนิดแหล่งที่มาของไฟบริโนเจนในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและกลไกการสื่อสารระหว่างเซลล์ซึ่งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ใช้กระตุ้นการแสดงออกของไฟบริโนเจนโดยเซลล์ตับของมนุษย์การแยกแยะสายพันธุ์และการตรวจหาเชื้อ Clostridium difficile ที่รวดเร็ว ทางอณูวิทยาความสัมพันธืระหว่างระดับความเหลืองของอุจจาระที่วัดได้จากภาพถ่ายกับระดับบิลิรูบินในอุจจาระของผู้ป่วยเด็กซึ่งมีภาวะดีซ่านจากทางเดินน้ำดีอุดกันระดับของ Leptin และ Adiponectin ในกระบวนการพัฒนามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-08-09 21:46:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -