ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานโดยใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:ภายนอก -เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานโดยใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลเป็นพลาสติไซเซอร์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of Chitosan Based Solid Polymer Electrolyte by Using Poly(ethylene glycol) as Plasticizer
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : พฤฒิ กาฬสุวรรณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

Plasticizer, Solid polymer electrolytes (SPEs)

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2561-09-07 21:24:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -