ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การสร้างพลูโรนิกและเมทิลเซลลูโลสสำหรับนำส่งเอธิโดรเนต: ประยุกต์สำหรับการสร้างกระดูก

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายนอก -เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การสร้างพลูโรนิกและเมทิลเซลลูโลสสำหรับนำส่งเอธิโดรเนต: ประยุกต์สำหรับการสร้างกระดูก
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Fabrication of pluronic and methylcellulose for etidronate delivery: application to osteogenesis
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

etidronate, methylcellulose

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2561-09-08 11:36:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -