ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymonas mobilis and candida shehatae under non-sterile condition

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymonas mobilis and candida shehatae under non-sterile condition
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymonas mobilis and candida shehatae under non-sterile condition
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 African Journal of Biotechnology ปีที่ 13 ฉบับที่ 7
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 15:51:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -