ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

In search of molecular scale devices: Theoretical study of linearly fused straight single-walled carbon nanotube junctions based on the pentagon/heptagon pair defects

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI: Q2)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
ชื่อนักวิจัยร่วม : นุกูล อินทระสังขา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 21:36:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -