ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Micro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล Scopus)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : จอมภพ แววศักดิ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 21:39:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -