ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Molecular and Crystal Structures of alpha,alpha,beta-Trimethylfuranylxanthone from Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum: A Partial Racemate
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 21:56:11

แก้ไขล่าสุดโดย : -