ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Five different colours solid-state fluorescence of azastilbenes: a new push-pull pi-conjugated system
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ.ดร. ณวงค์ บุญนาค
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2557 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล ISI)
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-12 21:58:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -