ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วิโรจน์ ยูรวงศ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
ชื่อนักวิจัยร่วม : วรพงษ์ อัศวเกศมณี
ชื่อนักวิจัยร่วม : วรพนิต จันทร์สุวรรณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-14 02:44:12

แก้ไขล่าสุดโดย : -