ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

คุณภาพการดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางและรุนแรงไปยังศูนย์อุบัติเหตุโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
  • ชื่อผลงานวิจัย : คุณภาพการดูแลระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับปานกลางและรุนแรงไปยังศูนย์อุบัติเหตุโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Quality of care during the transferal of patients with moderate and severe traumatic brain injury to designated trauma center by Thai emergency medical service personnel
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-14 02:48:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -