ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : -
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร โอภาส พิมพา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

KEYWORD

ผลงานอื่นๆ

การเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณภาพเนื้อโคขุนของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเสริมพืชสมุนไพรท้องถิ่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพเสริมในระบบการปลูกปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลักร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแร่ธาตุก้อน UMMB ในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใช้ขี้เค้กจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มผลการใช้กากตะกอนน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมไขมันไหลผ่านต่อองค์ประกอบน้ำนมของโคนม
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-14 02:51:34

แก้ไขล่าสุดโดย : -