ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตโปรตีนลูกผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของกลาสไอโอโนเมอร์เพื่อใช้ในการแพทย์และทันตกรรม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of recombinant protein for enhance biological property of glass ionomer cement for medical and dental applications
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร อุรีพร เล็กกัต
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ชโณทัย เฮงตระกูล
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศศิวิมล เสนาะกรรณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิษฎา ตันนุกิจ
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุวรรณา จิตภักดีบดินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-09-14 02:54:47

แก้ไขล่าสุดโดย : -