ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเรียนรู้วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์

TAG

Parasitic Life Cycle, ปรสิต, วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหว

ผลงานอื่นๆ

การศึกษาประสิทธิผลของเจล Scar Care ที่มีส่วนประกอบบัวบก อีซีเอ 233 ต่อการสมานแผลถลอก Phase 2การจำแนกทางด้านชีวโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis species ในแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยการเรียนรู้วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบบึงละหานนา ด้วยวิธีทางปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นและทางชีวโมเลกกุลการศึกษาแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการเฝ้าระวังเชิงรุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini แบบครบวงจรชีวิตของพยาธิในพื้นที่รอบบึงละหานนา
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-09-14 13:59:32

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-09-14 14:02:03