ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:ภายนอก -เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Biofuel gas production from anaerobic co-digastion of palm oil mill effluents and Cerathophyllum demersum
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ประวิทย์ คงจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : รัตนา จริยาบูรณ์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

น้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2561-09-22 01:58:55

แก้ไขล่าสุดโดย : -