ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลการใช้ระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะต่อการลดอัตราตายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:ภายนอก -เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลการใช้ระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้บาดเจ็บที่ศีรษะต่อการลดอัตราตายในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง ในเขตบริการสุขภาพที่ 12
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of using head injury fast track system on reducing mortality rate among severe head injury patients in health services region 12
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://https://rdo.psu.ac...

TAG

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2561-09-23 21:23:27

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2563-05-13 11:17:47