ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การคำนวณความหนาเลนส์แบบแอสเฟียริกจากสัญญาณคอนโฟคอล

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ

TAG

confocal signal, ความหนาเลนส์แบบแอสเฟียริก, สัญญาณคอนโฟคอล

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-10-02 14:27:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -