ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในวุ้นระยะไข่ของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทยและจีน กระโปรงสั้นและยาว (สีขาว)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-10-03 11:16:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -