ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The influence of metal amino acid complexs supplementation on growth, croup fat thickness, hoof development, bone strength indicators and blood chemistry of growing horses

ปีที่เริ่มทำโครงการ :0 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : The influence of metal amino acid complexs supplementation on growth, croup fat thickness, hoof development, bone strength indicators and blood chemistry of growing horses
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The influence of metal amino acid complexs supplementation on growth, croup fat thickness, hoof development, bone strength indicators and blood chemistry of growing horses
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-11-08 11:14:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -