ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs

ปีที่เริ่มทำโครงการ :0 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of Hydrolyzed Rice Bran Extracted with Enzyme Phytase in Combination with Acid on Available Phosphorus and Nutritive Value in Weaning Pigs
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2561-11-08 11:14:13

แก้ไขล่าสุดโดย : -