ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

เทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2561-11-14 14:26:41

แก้ไขล่าสุดโดย : -