ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Formation of sulforaphane and iberin products from Thai cabbage fermented by myrosinase-positive bacteria

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วรโชติ แสงหา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

เทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2561-11-14 14:35:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -