ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Implementation of Fresh Longan Solid Waste as Substrate in Production System for Whole Cells of Yeast Candida tropicalis TISTR 5306 in Batch and Continuous Modes.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Implementation of Fresh Longan Solid Waste as Substrate in Production System for Whole Cells of Yeast Candida tropicalis TISTR 5306 in Batch and Continuous Modes.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Implementation of Fresh Longan Solid Waste as Substrate in Production System for Whole Cells of Yeast Candida tropicalis TISTR 5306 in Batch and Continuous Modes.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

Candida tropicalis, Fresh Longan, Solid Waste, TISTR 5306, Yeast

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:27:13