ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization production of thermostable alkaline-protease from Bacillus halodurans SE5 and its application on bioactive peptides production from sericin.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization production of thermostable alkaline-protease from Bacillus halodurans SE5 and its application on bioactive peptides production from sericin.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization production of thermostable alkaline-protease from Bacillus halodurans SE5 and its application on bioactive peptides production from sericin.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

Bacillus halodurans, bioactive peptides, Bombyx mori, sericin, thermostable alkaline-protease

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:30:45