ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Production of xylooligosaccharides from corncob using a crude thermostable endo-xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and prebiotic properties.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Production of xylooligosaccharides from corncob using a crude thermostable endo-xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and prebiotic properties.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of xylooligosaccharides from corncob using a crude thermostable endo-xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and prebiotic properties.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

TAG

alkali pretreatment, corncob prebiotics, Streptomyces thermovulgaris, TISTR1948, xylooligosaccharide

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 01:18:04

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-12-05 13:33:00