ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2553 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเกษตร โดยเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:11:11