ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antimicrobia activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) essential oils applied by liquid vs. vapour phases.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Antimicrobia activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) essential oils applied by liquid vs. vapour phases.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antimicrobia activity of garlic (Allium sativum L.) and holy basil (Ocimum sanctum L.) essential oils applied by liquid vs. vapour phases.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

Allium sativum L., essential oils, garlic, holy basil, Ocimum sanctum L.

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:01:53