ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Consumer Acceptance and Purchase Intent of a Novel Low-Fat Sugar-Free Sherbet Containing Soy Protein.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
onlinelibrary.wiley.comhttp://https://onlinelibr...

TAG

Low-Fat, protein, soybea, Sugar-Free

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:00

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:05:18