ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาตำรับแกรนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2552 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาตำรับแกรนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสุกร
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Developement of Bioactive Granule Formulation from Alpinia galanga Rhizome for Food Additive Product in swine
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : 2543-01-01 00:00:00

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 07:11:04