ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Comparison of Ultrasonic Extraction with Conventional Extraction Methods of Phenolic Compounds in Longan(Euphoria longana Lamk.) Seed.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

Conventional Extraction, Longan, seed, Ultrasonic Extraction

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:01

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:31:13