ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Storage Time and Temperature Affect Antimicrobial Activity of Chitosan Solutions against Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Storage Time and Temperature Affect Antimicrobial Activity of Chitosan Solutions against Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Storage Time and Temperature Affect Antimicrobial Activity of Chitosan Solutions against Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

Escherichia coli, O157:H7, Storage time, Temperature Affect

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 10:52:01

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 11:35:28