ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Enchantment of Bioactive Components in Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Using Osmotic Treatment with Fermented Tea (Miang) liquid and Food Application.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Enchantment of Bioactive Components in Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Using Osmotic Treatment with Fermented Tea (Miang) liquid and Food Application.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Enchantment of Bioactive Components in Korean ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Using Osmotic Treatment with Fermented Tea (Miang) liquid and Food Application.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

Bioactive Components, Fermented Tea, Korean ginseng, Osmotic Treatment

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:21

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:41:20