ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่องการชี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่องการชี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่องการชี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

การเพิ่มมูลค่า, เกษตรบนพื้นที่สูง, ผลิตผล, อย่างยั่งยืน

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:22

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 13:10:22