ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2548 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การรับรู้และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โครงการหลวง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์

TAG

ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง, ผู้บริโภค

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 12:31:23

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-01-03 13:24:44