ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาซีอิ้วลดโซเดียมโดยใช้รำข้าวสกัดน้ำมันทดแทนการใช้ถั่วเหลือง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Development of reduced sodium defatted rice bran saue replacement of soybean
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ปวีนา น้อยทัพ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านอุทกวิทยา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ

TAG

defatted rice bran, reduced sodium, soy sauce, ซีอิ้ว, รำข้าวสกัดน้ำมัน, ลดโซเดียม

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-01-10 01:21:48

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-01 14:55:22