ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการอุโมงค์น้ำแบบเปิดสำหรับการทดสอบทางด้านชลศาสตร์และพลังงานและสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้น

ชุดโครงการ :นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก ภายใต้โครงการ :พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2560 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:วพ.2558/006
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการอุโมงค์น้ำแบบเปิดสำหรับการทดสอบทางด้านชลศาสตร์และพลังงานและสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้น
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Open Flow Water Tunnel for Energy and Hydraulics Test and Discharge Coefficient of Weir
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ชุดโครงการ :
โครงการครั้งที่ 1
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2552
ปีที่สิ้นสุด :
2552
ชุดโครงการ :
(ไม่ระบุ)
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ชุดปฏิบัติการเรื่องการแกว่งของลูกตุ้มอย่างง่ายโดยใช้เซนเซอร์ฮอลล์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ปีที่เริ่ม :
2557
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อคุณภาพน้ำทางเคมี กายภาพ และผลผลิตในบ่อเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ ตำบลแม่แก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2555
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของกราฟีนและการเพิ่มประสิทธิภาพทางโฟโตแคตาไลติคของวัสดุผสมระดับนาโนของกราฟีนและไทเทเนียมไดออกไซด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2555
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารที่ไม่เป็นไปตามปริมาณสัมพันธ์ของสารที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ลิเทียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2555
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของผงบิสมัธวานาเดต ที่เตรียมโดยวิธีไมโครเวฟ เพื่อใช้ในการสลายตัวของสารกำจัดแมลงเมทโธมิลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Improvement of the Solar Efficiency of Polymer Solar Cells by using1,3,5- Trichlorobenzene as Co-solvent
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2556
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Resonance Raman Enhancement of The V4 Band in Fe(TMMPP)CI at NIR Laser Excitation Attributed to Supramolecular Interaction
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2556
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
One-Step Growth of Needle and Dendritic Gold Nanostructure on silicon for surface enhanced Raman Scattering
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Crystal Structure and ferroelectric properties of Mn-doped ((Ka0.5 Na0.5)0.935 Li0.065) NbO3 Lead-free ceramics
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2556
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Effect of Li addition on phase formation behavior and electrical properties of (KO.5Na0.5)Nb03) lead free ceramics
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2556
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สมบัติของผ้าฝ้ายที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยไหมไฟโบรอินโดยการใช้เทคนิคไมโครเวฟ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2555
ปีที่สิ้นสุด :
2556
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาฟิล์มบางทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยไนโอเบียมสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การสังเคราะห์แคลเซียมซิลิเกตจากเปลือกไข่และไดอะทอไมต์โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Processing of High Specific Surface Area of Pure and Noble Metals (Au. Pd. Pt. Ru)-dope SnO2 Nanoparticles by flame spray Pyrolysis for Use as the Gas Sensors for Environmental Monitoring.
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
พัฒนากระบวนการเตรียมเอมไซม์โปรติเอสต้นทุนต่ำสำหรับผลิตน้ำยางพาราปราศจากโปรตีนภูมิแพ้
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลิตผนังตั้งฉากมุม 90 องศา บนซิลิกอนระนาบ (100) ด้วยสารละลายโดยใช้ DOE
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลของพลาสติไซเซอร์ที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของฟิล์มเซลลูโลสเอสเทอร์จากเปลือกข้าวโพด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การนำขี้เถ้าลอยกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตโซเดียมซิลิเกต
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การระบุชนิดและพิสูจน์เอกลักษณ์กรดไขมันในสาหร่ายเตา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
เสียงกับภาวะเครียดออกซิเดชันของพืช
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การวิเคราะห์ปริมาณแกมมาโอรีซานอลในรำข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 สายพันธุ์แม่โจ้ 4 และสายพันธุ์แม่โจ้ 6
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การสกัดไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอจากปลาด้วยวิธีที่เร็วที่สุด และประหยัด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การผลิตหยวกกล้วยหมักสำหรับใช้เป็นอาหารไก่พื้นเมืองและการตรวจสอบคุณภาพ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2556
ปีที่สิ้นสุด :
2557
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-031 ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงของการส่งแบบ k-strictly pseudo lamda hybrid และปัญหาสมดุลในปริภูมิอิลเบร์ด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-032 ปัญหาตังควบคุมแบบ H? สำหรับระบบฮ๊อปฟิวซึ่งมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-023 แบบจำลองเชิงตัวเลขสำหรับการศึกษาการนำความเย็นขอบพื้นผิวใน 3 มิติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-036 การศึกษาความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้เรียนเกี่ยวกับพีชคณิตพื้นฐานในรายวิชาแคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-037 การศึกษาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนเกี่ยวกับพีชคณิตพื้นฐานในรายวิชาแคลคูลัส 1
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-038 การวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนสำหรับการจัดการระบบชลประทานเพื่อการเกษตรของอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-039 การหาผลเฉลยของสมการชเรอร์ดิงเงอร์เกี่ยงข้องกับตัวดำเนินการไดมอนด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-040 การศึกษาวิธีการหาคำตอบร่วมของปัญหาดุลยภาพ ปัญหาจุดตรึง และปัญหาการแปรผันหลากหลาย
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-041 ลิเนียร์ฟอร์มูลาร์และลิเนียร์ไฮเปอร์ฟอร์มูลาร์ในระบบเชิงสัมพันธ์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-042 ไฮเปอร์เซทีสแฟคชั่นของควอนติไฟเออร์ฟรีฟอร์มูลาร์ในอัลจีเบรดซีสเตม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-043 การทำให้เสถียรของระบบสลับ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-58-029 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-58-029 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-022 Microstructure and Direct Measured Micro-strain by TEM of Hot Iso-static Pressed Alumina-Titanium Carbide(Al2O3-TiC) Composite
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.3-58-010 ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปสำหรับการศึกษาติดตามระยะยาวของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-59-004 ไลบรารี่คราวสำหรับโมเดลกราฟทิศทาง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-033 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-034 การพัฒนาเครื่องกัดผิวชิ้นงานภายใต้ความดันสุญญากาศโดยใช้ไมโครเวฟพลาสมาสำหรับผลิตอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากความร้อนเทอร์โมอิเล็คตริก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-053 ตัวตรวจจับแก๊สจากวัสดุผสมกราฟีน/ทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยรูติเนียมสำหรับตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-073 ระบบไฮบริดจ์แบบใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
CHAOS SYNCHRONIZATION OF LU'S SYSTEM
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
STABILITY OF NEURAL NETWORKS
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Synchronization of LU Chaotic System by Using Linear Feedback Control and Adaptive Comtrol Methods
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Asymptotic Stability of neutral system with multiple time-varying delays Via Matrix inequalities
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.001-043 Sequence based human leukocyte antigen gene prediction using information physicochemical properties
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.001-044 Using Random Forest Based on Codon Usage for Predicting Human Leukocyte Antigen Gene
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.001-045 Learning discrete Bayesian network parameters from continuous data streams : What is the best strategy?
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.001-059 On the green function of the Diamond Bessel Klein Gordon operator
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.001-062 On the Diamond Operator Related Nonlinear Beam Equation
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-019 Microstructure of gold nano-cystals from nanometer to micrometer lengthscale in gold bulk metallic glass.
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.58-001 การกระจายเสถียรภาพและการทำให้เสถียรสำหรับระบบเชื่อมต่อขอบเขตกว้างแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-007 การสังเคราะห์ วิเคราะห์และควบคุมโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทิวป์ผนังเดียวที่เจือปนด้วยไนโตรเจนด้วยวิธีตกสะสมไอเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านไฟฟ้าและเชิงกล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-012 การวิเคราะห์โครงสร้างเฉพาะส่วนของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบตด้วยสเปกตรัมการดูดกลืนรังสีอ็กซ์และการคำนวณทฤษฎีเดนซิตีฟังชันนอล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-013 การประดิษฐ์และพัฒนาอุกรณ์ตรวจวัดแก๊สในอุตสาหกรรมสัตว์ของอนุภาคนาโนพี-คอปเปอร์ออกไซด์/เอ็น-ซิงค์ออกไซด์ และ คอร์-เชล เส้นลวดนาโนของพี-คอปเปอร์ออกไซด์-เอ็น-ซิงก์ออกไซด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-014 การเตรียมอนุภาคนาโนของโลหะและโลหะออกไซด์โดยใช้สารสกัดจากเมี่ยง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-016 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการหมักสารอินทรีย์เข้มข้นประเภทเศษอาหารที่ผ่านและไม่ผ่านการบดด้วยระบบหมักแบบไม่ใช้แสงภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำและไม่มีออกซิเจนอิสระ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-017 การพัฒนาแก้วระบบวานาเดตบอเรตสำหรับใช้เป็นขั้วแคโทดในแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-019 ระบบควบคุมไฟแสงสว่างอัจฉริยะด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-020 การประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้คิวอาร์โค้ด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-022 การศึกษาการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ประโยชน์จากคาร์บอนนาโนทิว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-024 การขยายพันธุ์บุกโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-025 การสร้างเมมเบรนเซ็นเซอร์อย่างง่ายโดยใช้สารประกอบฟินอลิกที่มีความไวเชิงแสง สำหรับตรวจวัดไอออนโลหะทรานสิชันอย่างรวดเร็วและจำเพาะ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-026 การปรับปรุงวอลลาสโตไนต์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเตรียมไบโอดีเซล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-027 การตั้งตำรับสูตรเครื่องสำอางจากน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็น
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-028 พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-029 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเรียนด้วยตนเอง เรื่องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-030 การใช้ตัวอย่างในชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาแคลคูลัส
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-031 ระบบควบคุมกระแสน้ำอัตโนมัติพร้อมด้วยข้อมูลแบบดิจิทัล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-032 การกำจัด CO2 และ H2S ที่ได้จากระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพของระบบหมักไร้อากาศโดยใช้เถ้าแกลบฟังก์ชันด้วยหมู่เอมีนอินทรีย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-033 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-040 การเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยการออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ด้วยวิธี
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-041 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวและฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-042 การวิเคราะห์สมบัติของปูนหล่อเครื่องประดับสำหรับการพัฒนาการหล่อโลหะทอง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-043 การศึกษาสารสกัดสมุนไพรไทยเพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมผมจากธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-044 การผลิตสีผงผสมแทนนินจากพืชให้สีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสีผ้าบาติก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-045 เครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะพลังงานต่ำเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในอาคารจอดรถขนาดใหญ่(กรณีศึกษา : โครงการมีโชคพลาซ่า เชียงใหม่)
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-046 ซอฟต์แวร์บริหารพื้นที่จอดรถแบบพลวัต (กรณีศึกษา : โครงการมีโชคพลาซ่า เชียงใหม่)
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วท.59-046 ระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสำหรับฟาร์มไก่ไข่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วช-58-008 ความหลากหลายของพืชอาหารและพืชสมุนไพรกับการใช้ปประโยชน์ของชุมชนบ้านปิตุคี อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-59-012 การจำกัดเวลาการมีเสถียรภาพและการทำเสถียรสำหรับระบบเอกฐานเชงเส้นแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาที่มีตัวหน่วงขึ้นกับเวลาแบบช่วง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สวทช.-59-006 ตัวควบคุมเอชอินฟินิตี้ของการจำกัดเวลาแบบทนทานสำหรับระบบสมการพีชคณิตเชิงอนุพันธ์ที่มีตัวหน่วง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-57-055 A General Iterative Scheme for Variational Inequality Problems and Fixed Point Problems
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-57-061 Switching Design for the Robust Stability of Nonlinear Uncertain Stochastic Switched Discrete-Times Systems with Interval Time-Varying Delay
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-57-074 Delay-Range-Dependent Mean Square Stability of Stochastic Systems with Interval Time-Varying Delays
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-57-077 Optimal Combined Forecasting Method for Foreign Workers in Chiangmai
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-032 A Computational Investigation of the Push-Pull Effect on the Aromaticity and Electronic Structure of a Series of Substituted Poly-2,7-[3]Calicenes
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-033 Polycalicenes : Prospecting for Non-Benzenoid Aromatic Molecules
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-042 Sequence Based Human Leukocyte Antigen Gene Prediction Using Informative Physicochemical Properties
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-055T Effect of Ultrasonic-Assisted Extraction on Phenolic Content of Freshwater Macroalgae
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-056T การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซาน-ไฮโดรเจลบีดและไคโตซาน-ไฮโดรเจลฟิล์ม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-057T การศึกษาพฤกษเคมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและกรดไขมันของสาหร่ายมงกุฏหนามจากจังหวัดสุราษฏร์ธานี ประเทศไทย
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-058T Effect of Microwave Pretreatment on Extraction Yield and Quality of Catfish Oil in Northern Thailand
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Poly-2,7',1',6"-[3]Calicenes : A Density Functional Theory Study of the Push-Pull Effect on Their Aromaticty
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-066 การศึกษาผลของอนุภาคนาโนอินเดียมออกไซด์เจือแพลทินัมเตรียมโดยวิธีแฟลมสเปรย์ไพโรลิซิสเพื่อตรวจวัดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สวพ.-59-002 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-57-026 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเมล็ดลำไย (Dimocarpus longan Lour) โดยวิธีไมโครเวฟร่วม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-57-027 ฉนวนกันความร้อนจากโฟมยางธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.3-57-003 สมบัติเชิงกล สมบัติทางกายภาพ และการย่อยสลายของแผ่นฟิล์มยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์ที่ใช้แป้งชนิดต่างๆ เป็นสารตัวเติม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-044 ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำยางธรรมชาติโดยใช้รำสกัดน้ำมันและเปลือกลำไยเป็นสารตัวเติม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-045 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มันกัลยา (มันอาลู) ทอดกรอบ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-046 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีโนลิกจากเปลือกลำไย (Dimocarpus longan Lour) โดยใช้วิธีไมโครเวฟร่วม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-047 การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยอิเล็คโตรสปันพอลิแลคติกแอซิด ที่มีอนุภาคเงินขนาด นาโนเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรกโนส
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-048 การเตรียมเขม่าดำจากรำสกัดน้ำมันพืชเพื่อใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-049 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบดแผ่นมะตูมแห้งด้วยเครื่องบดแบบแผ่น
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-050 การพัฒนาตู้อบแห้งสาหร่ายเตาแบบลมร้อนร่วมกับอินฟาเรดในเชิงพาณิชย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-051 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพังทลายของดิน เนื่องจากน้ำไหลบ่าผ่านแถบหญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-052 การปรับปรุงระบบเปลี่ยนเกียร์รถประดิษฐ์ระดับนักศึกษา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-053 การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกเป็นเชื้อตั้งต้นสำหรับผลไม้หมัก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-054 การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดไลโคปีนจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-055 การสกัดสารแอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-056 การออกแบบระบบการควบแน่นใต้พื้นดินสำหรับระบบการให้น้ำอัตโนมัติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-057 คุณลักษณะการอบแห้งกากมะพร้าวแบบชั้นบางและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-058 การกระจายคลื่นชีพจรเฉพาะตำแหน่งที่เกิดการโป่งพองออกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตา: กรณีแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์แบบสามมิติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-059 การศึกษาเชิงการทดลองของการผลิตแก๊สจากกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นของเศษวัสดุจากข้าวโพด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-060 จลนพลศาสตร์การอบแห้งใบกระเพราด้วยคลื่นไมโครเวฟ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-061 พัฒนาเว็บไซต์วารสารวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-58-001.1 การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของห้องรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-58-001.2 การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพการปฎิบัติงานสำหรับกระบวนการการรมแก๊ส SO2 กับผลลำไยสดด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-030 สมบัติเชิงกลและการกัดกร่อนของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนในถังกักเก็บโมลาส
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-031 การใช้อัลตร้าโซนิคช่วยสกัดสารแคโรทีนอยด์จากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-034 การออกแบบเครื่องกำจัดวัชพืชในข้าวนาดำแบบจอบหมุน โดยคัดแปลงใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-036 การใช้เขม่าดำจากรำสกัดน้ำมันเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-037 ลักษณะเฉพาะการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับกากน้ำตาล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-038 วัสดุผสมมวลเบาคอนกรีตกับยางพาราสำหรับงานฉาบ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-039 อิทธิพลของชีวมวลเหลือใช้ทางการเกษตรต่อสมบัติโฟมยางธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-042 การอบแห้งเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดเพื่อใช้ทำของขบเคี้ยว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-043 การศึกษาและพัฒนาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ด้วยน้ำและไอน้ำ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-044 การใช้คลื่นไมโครเวฟช่วยในการสกัดแอนโทไซยานินจากผลหม่อน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สวก.-58-002 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการการผลิตลำไยทอดกรอบอบแห้งด้วยเทคนิคการทอดสุญญากาศ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-026 การศึกษาการทำแท่งเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยติดเชื้อ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-058 การใช้อัลตราโซนิกช่วยสกัดสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากกระเทียมเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia Coli
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-072 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษวัสดุข้าวโพด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-074 การวิเคราะห์ความหลากหลายและชนิดของจุลินทรีย์ในเครื่องดื่มสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกล้องอินทรีย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
PHTIC-58-001 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อลำไยอบแห้งด้วยการใช้อุณหภูมิแบบหลายชั้นของเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
อวน.-เทพผดุงพร-58-008 ศึกษาผลกระทบของวิธีการอบแห้งและการหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปเนื้อมะพร้าวอบกรอบ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.56-002-001 โพรไบโอติก แลคโตบาซิลลัส คาเซอิ สำหรับป้องกันการติดเชื้อ คลอสทริเดียม ดิฟิซิไล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.54-001-001 การประยุกต์ใช้น้ำมันพืชพลังงานทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมปาวด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.58-001-001 จนลพลศาสตร์และลดความชื้นของการอบแห้งหอมหัวใหญ่แบบหั่น
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.58-001-002 ระบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษอันโนมัติ แบบน้ำหมุนเวียนควบคุมด้วยชุดบอร์ด Arduino
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.58-001-003 ระบบควบคุมการให้แสงสว่างด้วยหลอด LED แบบอัตโนมัติสำหรับแปลงปลูกไม้ตัดดอก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
กปร.-59-001 โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์เรือหางกุดและเครื่องเรือหวงกุด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
กปร.-59-002 โครงการทดสอบระบบการเติมอากาศใต้ผิวน้ำที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.56-001-002 ผลของอัตราส่วนของเนื้ออินทผลัมต่อน้ำและสารก่อให้เกิดโฟมต่อคุณภาพการเกิดโฟมส าหรับการทำแห้งแบบโฟม-แมท
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วศ.57-002-001 Development of Fermented Hericium Erinaceus Juice with High Content of L-glutamine and L-glutamic acid
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-001 องค์ประกอบเคมีหลักในสารสกัดจาก ต้นฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพื้นที่ในจังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-002 ผลของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-003 ผลของการสกัดจากพืชบางชนิดต่อการเจริญของแมลงสาบอเมริกัน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-005 บทบาทของไนตริคออกไซด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการกระตุ้นอัตราการงอกเมล็ดและการเติบโตในข้าว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากมะแขว่นในพื้นที่ จังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-58-007 การสำรวจความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
OT-58-013 ผลของยาฆ่าแมลงต่อการมีชีวิตรอดของสเปิร์มและการแสดงออกของยีนในราชินีผึ้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
UNRN-58-001 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อมลดไข้เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพในชุมชนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ออป.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-58-001 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วช-58-001.1 ลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำแม่คำมี
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วช-58-001.2 แบบจำลองการตัดสินในปลูกพืชของเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่คำมี จังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ออป.ภาคเหนือตอนบน-58-001 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าแม่จาง จังหวัดลำปาง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วช.-58-004.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของชาชงจากยอดพืชมะเกี๋ยง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-057 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์และสรีรวิทยาของพืช
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-069 ศึกษาเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังและปริมาณสีอินดิโกในต้นฮ่อมที่เพาะปลูกต่างพื้นที่ในจังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.1-59-075 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดไซยาโนแบคทีเรียในการควบคุมโรคเหี่ยวของพริก
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
USDA-59-001 Biology our Control or the Parasitic Mites Varroa and Tropilaelaps and Improving our Understanding of Exotic Pathogens of Honey Bees
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
อวน.-SME.ไก่ประดู่หางดำลำพูน-เชียงใหม่-58-006 โรงฆ่าไก่และแปรรูปขนไก่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
อวน.-SMEพาน-58-005 โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ด้วยเครื่องรีทอร์ทเพ้าซ์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ออป.เหนือบน-59-002 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่านครน่าน จังหวัดน่าน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-59-008 การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการสร้างตลาดไก่ประดู่หางดำอินทรีย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกอ.-58-001 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจำลองการปรับตัวสำหรับเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชาวนา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกอ.-58-002 การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคและไรศัตรูผึ้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-58-011.1 โครงการรูปแบบการจัดการน้ำขนาดเล็ก ที่ดิน ป่าไม้โดยชุมชนใน ระบบเกษตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
สกว.-58-011.6 การประยุกต์พลาสมาบนผิวสิ่งทอเพื่อกระบวนการย้อมสีจากหม้อห้อมธรรมชาติ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-081 อนุกรมวิธานพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-082 การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยใช้ Central Composite Design (CCD) เพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์ Rhodotorula rubra บนฝุ่นข้าวโพดแบบการหมักแห้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-083 การใช้เศษเหลือจากเห็ดนางฟ้าเป็นสารเสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโต และลักษณะของวิลไลในไก่เนื้อ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
มจ.2-59-084 การตรวจสอบสารคาเฟอีนและน้ำตาลของน้าผึ้งผสมกาแฟเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ความหลากหลายของพืชและสารเคมีตกค้างในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์เกสรที่เก็บโดยผึ้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลของสารจูวีไนล์ฮอร์โมนจากพืชต่อการเจริญของหนอนเยื่อไผ่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาสมบัติเชิงกลของปูนซีเมนต์ปอซโซลานโดยมีน้ำยาง ธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
เปรียบเทียบปริมาณสารกลิ่นสาบโคลนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย (Clarias macrocephalus X Clarias gariepinus) ที่เลี้ยงในระบบชีววิถีทั้งที่ใช้ และไม่ใช้ปลานิล (Oreochromis niloticus) เลี้ยงร่วมเพื่อมาตรฐานอาหารปลอดภัยและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ผลการตรวจจับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ของฟิล์มหนาซิงก์ออกไซด์ เจือแมงกานีสออกไซด์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
เครื่องตรวจวัดอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การประเมินคุณภาพสินค้าเกษตรบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้คิวอาร์โค้ดผ่านโทรศัพท์มือถือ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไปสำหรับการศึกษาติดตามระยะยาวของจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่ลาดชันแบบภูเขา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ความสามารถของเชื้อแบคทีเรียชนิดผลิตมีเทนในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียผสมสำหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ประเภทเศษอาหารภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจนอิสระของระบบผลิตไบโอแก๊ส
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การยกระดับคุณภาพขบวนการผลิตกระเทียมดองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Low-Energy Plasma Immersion ion Implantation to Induce DNA Transfer Into Bacterial E.coli
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ไลบรารี่คราวสำหรับโมเดลกราฟทิศทาง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การคัดเลือกและการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 และสังข์หยดพัทลุงที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Stress-Dependent Scaling Behavior of Ferroelectric Hysteresis Loop in 0-3 PZT-Cement Composites
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ของกล้วยไม้เอื้องคำกิ่ว
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
วัสดุผสมพอลีเอทิลีนและท่อนาโนคาร์บอนสำหรับเป็นขั้วเคาน์เตอร์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งโดยการฟังก์ชันทองนาโนไวร์ร่วมกับไคโตซานเชื่อมไขว้คาร์บอนนาโนทิวบ์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การผลิตสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ลำไส้ปลวกเพื่อการเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การแยกและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับไลเคนซึ่งเก็บจากพื้นที่การเกษตร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
Synthesis of Molybdenum Trioxide : Structure Properties and sensing film preparation -
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเพิ่มความไวและความจำเพาะในการตรวจจับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ของแก๊สเซ็นเซอร์ทังสเตนออกไซด์รูปแท่งที่เจือด้วยนิเกิล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อนของของไหลนาโนกราฟีน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
นวัตกรรมปลาส้มสมุนไพร Premium เสริม Probiotic
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
On Solving of contained convex Minimize problem using gradient projection method
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาแนวทางและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการจัดระดับเกรดซากของโคนมขุนเพื่อความสามารถในการแข่งขัน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การออกแบบเครื่องจักรสำหรับกระบวนการอัดเม็ดลูกอมขิง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การออกแบบเครื่องจักรสำหรับประหยัดพลังงานในกระบวนการทอดแคบหมู
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยใช้ลำอนุภาคอิเล็กตรอน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
กระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านป่าบง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกับความคาดหวังและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในสวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การประเมินค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลต่อการพัฒนาสายพันธุืโดยการคัดเลือกปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพานิชณ์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่ -
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตพืชกัญชงโดยการใช้ผึ้งผสมเกสร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบ Osmotic dehydration สำหรับผลไม้ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาเครื่องฟักไข่ระบบอัตโนมัติ และตู้เกิดเพื่อการพานิชย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเพิ่มมูลค่าสารสกัดมะเขือม่วงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาระบบโรงเชือดตามมาตรฐานฮาลาล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษานโยบายภายใต้หลักการสำหรับการลงทุนอย่างรับผิดชอบภาคการเกษตรและระบบอาหาร
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
โครงการ"ชุดความรู้ประสบการณ์ความขัดแย้งและการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง"
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ยกระดับศูนย์เรียบรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. สู่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมชุมชนอุดมสุข ภายใต้โครงการความร่วมมือ ธ.ก.ส.-สกว.: ระยะที่ 1 การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ (ปี พ.ศ.2560 - 2561)
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การคุ้มครองพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวจ้าวและข้าวเหนียวใหม่ที่หอมไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย ซึ่งพัฒนามาจากพันธุ์ข้าว กข ๑๕ และข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาต้นแบบระบบปิดและระบบ ioT เพื่อผลิตสตรอเบอร์รี่ภายใต้แสงไฟเทียทในตู้คอนเทรเนอร์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมดและวิเคราะห์วงศ์วานวิวัฒนาการของลำไยสายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและลำไยบางสายพันธุ์ในประเทศจีนและอเมริกา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟต์ตรึงไนโตรเจนในรากผักหวานป่า
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาระบบการเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลจากระบบไบโอฟลอคมุ่งสู่อินทรีย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
1 เครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะพลังงานต่ำเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถในอาคารจอดรถขนาดใหญ่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ก๊อกน้ำดิจิทัลเพื่อเมืองอัจฉริยะ 1
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
พัฒนาเชิงวิศวกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์สำหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ -
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อยเส้นทางผลลัพธ์ต้นแบบธุรกิจชุมชน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัฉริยะสีเขียวเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Thin Layer Chromatography
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????????????? 3 ???? ??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? 1 ( ?.?. 2555 ? 2559 )
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????????????????????????????????? ( Clariasmacrocephalus X Clariasgariepinus ) ????????????? ( Oreochromisniloticus ) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ( ?.?. 2555-2559 )
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????(Clariasmacrocephalus X Clariasgariepinus )???????????????????????????????????????????????( Oreochromisniloticus )???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 ( ?.?. 2555-2559 )
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????????????????????????? Brand ????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????? 2-Acetyl-1-pyrroline ???????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????? 3 ???? ??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงคุณภาพของฮอร์โมนเพศโดยเทคนิค Thin Layer Chromatography
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาการเลี้ยงปลานิลด้วยความหนาแน่นสูงในบ่อคอนกรีตที่มีระบบน้ำไหลเวียนแบบปิดโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากพืชน้ำในกว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การจัดการความรู้และพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตมูลค่ามาตรฐานและ Brand ปลาหนังลูกผสมสำหรับวิสาหกิจชุมชน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำที่สำคัญในภาคเหนือตอบบน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2558
ปีที่สิ้นสุด :
2559
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
ความต้องการใช้น้ำของข้าวและงบดุลน้ำภายใต้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การจัดการที่เหมาะสมของการขนส่งมันฝรั่งวัตถุดิบสำหรับมันฝรั่งแปรรูป
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไยนอกฤดูที่ได้รับปุ๋ยสูตรต่างๆ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การศึกษาการจัดทรงต้นต่อการออกดอกและการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตมัลเบอรีและมะเดื่อฝรั่ง
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การพัฒนาระบบแสงสว่างของหลอดแอลอีดีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้การจ่ายไฟเป็นความถี่พัลส์ที่เหมาะสม
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การลดพลังงานของระบบปรับอากาศโดยการสะสมพลังงานความร้อน
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การวิเคราะห์การร่วมผลิตการทำความเย็นความร้อนและกำลังจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์โดยใช้การเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
โครงการอุโมงค์น้ำแบบเปิดสำหรับการทดสอบทางด้านชลศาสตร์และพลังงานและสัมประสิทธิ์อัตราการไหลของน้ำผ่านฝายน้ำล้น
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การวิเคราะห์การร่วมผลิตการทำความเย็น ความร้อนและกำลังจากวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์โดยใช้การเผาไหม้น้ำมันไบโอดีเซล
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมกระบือโดยเทคนิคผสมเทียมแบบกำหนดเวลา
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณ์ปล่อยฮอร์โมนเพื่อการกำหนดเวลาในการผสมเทียมโคเนื้อ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
การเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมกระบือโดยเทคนิคผสมเทียมแบบกำหนดเวลาศึ
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2559
ปีที่สิ้นสุด :
2560
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????? Elaeisguineensis Xelaeisoleifera??????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? 1 ????????? 80 ?????????????????????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????? Nosemaspp.?????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????????????????? ???????????????????????? PGPR ???????????????????????????????????? : ?????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????WA-CMS ?????????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 ??????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????? Waxy ???????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Royal Coast : ???????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????????????????????????????????????????????? 3 ????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Perilla frutescens (L.) Britt)
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
???????????????????? (phenolic) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Bretschneidera sinensis Hemsl.????????????????????????????????????? ???????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????? ??????? ???? 5-3-5 ????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????? (Strobilanthes nivea) ???????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????? caffeic acid phenethyl ester (CAPE)????????????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) ??????????? (Anoectochilus burmanicus Rolfe) ???????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2561
ปีที่สิ้นสุด :
2562
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????? 0-12 ???????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
????????????????????????????? 11 ?????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 ???? ?????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
?????????????????????????????????????????? ??????? 50 ??????????????????? ???????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
???????????????????????????????????????????? 4 ???????????????????????????? 2 ???? ?????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
ชุดโครงการ :
นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก
ภายใต้โครงการ :
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ชื่อผลงานวิจัย :
??????????????????????? 1 ?????????????????????????????????????? 2 ??????????? 3 ????????? ??????????????????????????????????????????????????
สถานภาพ :
งานวิจัยที่กำลังทำ
ปีที่เริ่ม :
2560
ปีที่สิ้นสุด :
2561
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสมุทรศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Kamonwan Tidchai 2562-01-18 09:47:05

แก้ไขล่าสุดโดย : -