ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Characterization and Bioactivities of a Novel Exopolysaccharide Produced from Lactose by Bacillus tequilensis PS21 Isolated from Thai Milk Kefir
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วรโชติ แสงหา
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

เทคโนโลชีวภาพ

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-01-29 11:09:53

แก้ไขล่าสุดโดย : -