ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2561 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.))
  • ชื่อผลงานวิจัย : การประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับประเมินความสามารถในการทรงตัวและให้ข้อมูลป้อนกลับ (ปีที่ 2)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The invention of equipment for assessing balance and feedback (Year 2)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://dra.research.nu.ac...

สร้างโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-04 03:50:57

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-06-02 14:08:03