ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Insect symbionts as valuable grist for the biotechnological mill: an alkaliphilic silkworm gut bacterium for efficient lactic acid production.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. วิจิตรา หลวงอินทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

เทคโนโลยีชีวภาพ

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-02-07 14:03:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -