ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : (Development Project on Hand Textile Products : Case Study at The Sustainable Agriculture communities, Ban Song Hong Nea, Nong Saeng District, Wapi Pathum, Mahasarakham Province)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ปาริชาติ ศรีสนาม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สายฝน จำปาทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

สถาปัตยกรรม

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-02-07 14:13:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -