ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ สู่แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ สู่แนวทางการออกแบบสื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Study of Local Wisdom of Natural Dyeing for the Development of Instructional Aids :A Case of Song Hong Nea Community Enterprise, Nong Saeng Sub-District, Wapi Pathum District, Mahasarakham Province
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ กัญจน์ชญา จันทรังษี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมhttp://rms.msu.ac.th/repo...

TAG

สถาปัตยกรรม

สร้างโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-02-07 15:05:21

แก้ไขล่าสุดโดย : -