ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of microorganisms on reducing cadmium uptake and toxicity in rice (Oryza sativa L.)

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ประวัติการพิมพ์
ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ
2561 Environmental Science and Pollution Research , Volume 25, Issue 26, pp 25690–25701
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ
ชื่อนักวิจัยร่วม : ประไพ ธุระกิจ
ชื่อนักวิจัยร่วม : Gholamreza Khaksar
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : Warisara Boonma 2562-02-24 12:54:41

แก้ไขล่าสุดโดย : Warisara Boonma 2563-07-28 15:07:12