ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : บรรษัทภิบาลและคุณภาพกำไร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร

TAG

คุณภาพกำไร, ตลาดหลักทรัพย์, บรรษัทภิบาล, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 07:07:39

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 19:15:58