ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Learning Center for Local Wisdom Recovering through the Sustainable Tourism

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2562 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2562 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Learning Center for Local Wisdom Recovering through the Sustainable Tourism
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ศูนย์เรียนรู้เพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมไทย

TAG

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ภูมิปัญญา, รื้อฟื้น, สถาปัตยกรรม

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 08:46:36

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 21:42:13